Mijn werkwijze

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst

• De homeopaat is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

• De homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De homeopaat die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

• De homeopaat houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

• De homeopaat verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de homeopaat te verstrekken.

• De homeopaat betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Voor uitzonderingen hierop is de schriftelijke toestemming nodig van de patiënt.

• De homeopaat verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een arts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.

• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de patiënt tegen het advies in van de homeopaat de overeenkomst beëindigt, zal de patiënt op verzoek van de homeopaat een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de homeopaat in de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De homeopaat kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De homeopaat zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de patiënt een overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten.

• De patiënt gaat akkoord met de tariefstelling van Het tarief per consult is afhankelijk van de tijdsduur en begint vanaf 45 euro voor 30 min.

• Betalingswijze van de behandelingen is op rekening (betaaltermijn 14 dagen) of contant

• De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

• Voor klachten over de behandeling kan de patiënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten, (www.nokh.nl ) en voor het tuchtrecht tot de overkoepelende organisatie NIBIG.

• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.

 

 

Schriftelijke behandelovereenkomst (wordt in de praktijk bij aangaan van behandeling ondertekend)

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst komen we overeen dat u bekend bent met de werkwijze van de homeopaat en toestemming geeft voor een homeopathische behandeling voor de aangegeven klacht(en). Deze klacht(en) zal/zullen elke sessie geëvalueerd worden en vastgelegd in het dossier. U bent geïnformeerd over de algemene voorwaarden met betrekking tot het beroepsgeheim van de homeopaat, afspraken consulten, behandelingen, vergoeding van de consulten en betalingsvoorwaarden, het klachtenreglement en aansluiting tuchtcollege (en weet dat deze op de website te vinden zijn).

U verstrekt als patiënt aan de homeopaat alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts / specialist of andere behandelaars.

 

Na het afnemen van de anamnese schrijf ik op basis van uw klachten een homeopatisch geneesmiddel voor. Speciaal op maat voor u samengesteld. De behandeling met het passend geneesmiddel stimuleert het zelfgenezend vermogen. Hierdoor herstelt de natuurlijke balans tussen lichaam en geest. Na gebruik van het homeopathische geneesmiddel verbetert uw weerstand. Uw lichaam gaat beter functioneren en u zult zich op alle gebieden beter/ gezonder gaan voelen.

Herstel

Het genezingsproces is nooit voorspelbaar. Dit geldt ook voor de behandelingen bij een klassiek homeopaat. Meerdere factoren zijn hierin bepalend. Denk bijvoorbeeld aan de aard van de klachten, leeftijd, medicijngebruik en erfelijke factoren. Bovendien geldt ook bij de klassieke homeopathie dat kortstondige klachten eerder te verhelpen zijn, dan chronische.

Beginverergering

Soms ontstaat een zogenaamde beginverergering. Dit is in principe een goed teken. Het betekent dat de voorgeschreven geneesmiddelen de juiste zijn. Ook is het mogelijk dat oude klachten weer even terugkeren. In de klassieke homeopathie zijn juist dit de signalen die aangeven dat het genezingsproces in volle gang is.